(i) “Şartlar ve Koşullar” Sekmesi Hakkında 

Uygulamaya üye olunurken kullanıcıların “Şartlar ve Koşullar” metnini onaylamaları beklenmektedir. Anılan metin incelendiğinde, metnin başında sizlerle 30.01.2018 tarihli e-mailimizin ekinde paylaşılan Veri Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması formunun yer aldığı görülmektedir. Anılan form ile kullanıcılar uygulama kapsamında paylaşacakları kişisel verileri hakkında bilgilendirilmekte ve böylelikle şirketiniz kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaktadır. Lakin “Şartlar ve Koşullar” metninde, anılan formu takiben sizlere yukarıda bahsi geçen e-mail ile ilettiğimiz Bilgi Notu’nun da yer aldığı görülmektedir. İşbu Bilgi Notu, uygulamaya ilişkin yasal mevzuat kapsamında şirketinizi bilgilendirmek amacıyla yalnızca şirketinize hitaben yazıldığından, uygulama kullanıcıları ile paylaşılmaması ve bu itibarla “Şartlar ve Koşullar” metninden çıkarılması gerektiği kanaatindeyiz. 

(ii) Uygulamada Yer Alan Eserlere İlişkin Telif Hakları 

Uygulamada yer alacak eserlerin sahipleri ve özellikle makale yazarlarından alınacak muvafakatname örneği 21.02.2018 tarihli e-mailimizin ekinde sizlerle paylaşılmış olmakla birlikte, işbu muvafakatnamenin uygulamada yer alacak her yeni eser/makale için yeniden alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Zira yazarlarca oluşturulan her bir makale yeni bir eser niteliğinde olacağından, ilgili makalenin uygulama aracılığıyla umuma arz edilebilmesi için eser sahibi sıfatındaki yazarların onayı gerekmektedir. Bu sürecin, yazarlarca şirketinize yeni makale iletildiği sırada söz konusu muvafakatnamenin de imzalı ve tarihli bir şekilde, ilgili olduğu makalenin adına da yer verilerek sizlere iletilmesi yoluyla yürütülmesini öneri olarak değerlendirmenize sunarız. 

Eklemek gerekir ki, uygulama incelendiğinde makalelerin belirli yazarlarca kaleme alındığı/alınacağı anlaşılmaktadır. Anılan yazarlar ile şirketiniz arasında sürekli bir ilişkinin varlığı halinde, her defasında muvafakatname talep edilmesindense, bir sözleşme akdedilerek, belirli bir dönem için belirli sayıda makaleye ait (örn. 1 yıl süre ile her ay 3 adet makale yazılarak şirketinize iletilmesi) telif haklarının devrinin sağlanabileceğini de belirtmek isteriz. Talep etmeniz halinde bu yönde bir sözleşmenin tarafımızca hazırlanarak sizlerle paylaşılabileceğini belirtmek isteriz. 

(iii) Uygulama İçeriklerinin Tavsiye Niteliğinde Olduğu Yönünde Uyarı Verilmesi Hakkında 

Uygulama incelendiğinde sizlerle 30.01.2018 tarihli e-mailimizin ekinde paylaşılan Happy Family Üyelik Sözleşmesi’ne yer verilmeksizin ilerlendiği görülmektedir. Bu şekilde ilerlenmesi şirketinizin takdirinde olmakla birlikle, anılan sözleşme taslağında yer alan ve uygulama içeriklerinin yalnızca tavsiye niteliğinde olduğuna ilişkin bölümün (3.6. madde) bir uyarı şeklinde uygulamaya eklenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Zira bu şekilde kullanıcıların içeriklerde yer alan önerilerden dolayı zarara uğraması halinde şirketinizin sorumluluğu hafifletilmiş ve içeriklerin yalnızca tavsiye niteliğinde olduğunun kullanıcıların bilgisi dahilinde olduğunu ispatlanabilir olacaktır. Anılan uyarının, uygulama içerisinde “pop-up” şeklinde yahut “Uygulama Hakkında” sekmesi altında içeriği açıkça anlaşılabilir bir halde yer almasının yerinde olacağı görüşündeyiz. 

(iv) Yazarların Meydana Getirdikleri İçeriklerden Şirketinizin Sorumluluğu Hakkında 

Uygulama hakkındaki önceki yazışmalarımızda da belirtildiği üzere, uygulamada yer alan tüm makalelerin, yazıların, önerilerin vs. içeriği hususunda, içerik sağlayıcı sıfatıyla şirketinizin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, uygulamada mevcut olan ve gelecekte uygulamaya eklenecek içeriklerinin tümünün uygunluğunun, bu ihtimal göz önünde bulundurularak incelenmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

(v)        “Çocuk Ekleme” Opsiyonu Hakkında 

Uygulama incelendiğinde kullanıcı profili oluşturulurken çocuk ekleme opsiyonunun mevcut olduğu görülmüştür. Bu opsiyon denenirken ise 18 yaşından büyük çocukların da profile eklenebildiği ve ekleme yapan kullanıcının ilgili çocuğun velisi olup olmadığının ve bu kapsamda çocuğun kişisel verilerinin paylaşılmasına ilişkin rızasının olup olmadığının teyit edilmediği görülmektedir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 18 yaşından büyük kişilerin kişisel verilerinin paylaşılması ve işlenmesi ilgili kişinin onayına tabi olup, velilerinin onayı yeterli değildir. Bu nedenle çocuk ekleme opsiyonu kullanılırken 18 yaşından büyük kişilerin eklenmesine imkan sağlanmasının sakıncalı olduğu ve sistemin yalnızca 18 yaşından küçük kişilerin çocuk olarak eklenebileceği şekilde güncellenmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Buna ek olarak, çocuk eklenirken ekleme yapan kullanıcıdan eklenen çocuğun velisi olup olmadığına ilişkin teyit alınmamasının da sakıncalı olduğu kanaatindeyiz. Zira böylelikle kullanıcıların, aralarında hiçbir akrabalık bağı olmayan çocukların kişisel verilerini (ad-soyad, doğum tarihi, fotoğraf) paylaşmasının önü açılacaktır. Böyle bir durumda da verileri paylaşılan çocuğun velileri işbu hukuka aykırılığın durdurulmasını ve bundan kaynaklanan zararlarını şirketinizden talep etme riski doğacaktır. Her ne kadar, böyle bir hukuka aykırılığın tamamıyla ortadan kaldırılması pratik olarak mümkün olmayacaksa da, çocuk eklenmeden önce ekleme yapan kullanıcıdan ilgili çocuğun velisi olduğu ve bu kapsamda çocuğa ait kişisel verileri paylaşma hususunda yetkisi/onayı olduğuna ilişkin bir teyit alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Zira böylelikle, şirketinize bu yönde bir hukuka aykırılık kapsamında başvurulması yahut şirketiniz aleyhine herhangi bir işlem başlatılması halinde, hukuka aykırılığı meydana getiren kişiye rücu edilmesi imkânı sağlanacak, hukuka aykırı bir şekilde ekleme yapan kişinin kusurunun ispatı da kolaylaşmış olacaktır. 

(vi) “Uygulama Hakkında” Sekmesi Hakkında 

“Uygulama Hakkında” sekmesi incelendiğinde, 9. maddenin aşağıdaki hükmü içerdiği görülmektedir; 

“Çocuğunuzun/yakınınızın doğum günü bildirim yoluyla hatırlatılıp yaşına göre hediye önerisi sunulur.” 

İşbu maddeden, çocuklar hakkında veri ve bilgi paylaşımını yalnızca ilgili çocuğun velisinin değil yakınlarının da yapabileceği anlaşılmaktadır. Lakin bu tür paylaşımları ancak çocukların velileri yapabileceğinden maddede yer alan “yakınınızın” ibaresinin çıkarılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Buna ek olarak, 10. maddede kullanıcıların uzmanlara soru sorma imkanlarının olduğu görülmektedir. Uygulama tarafımızca incelenip kullanıldığında bu imkanın henüz mevcut olmadığı görülmektedir. Gelecekte ekleneceği öngörülen bu imkan ile kullanıcıların sorduğu sorulara uzmanlarca verilen yanıtlardan da yine içerik sağlayıcı sıfatıyla şirketinizin sorumlu olacağını belirtmek isteriz. Bu nedenle, sorulara verilecek cevapların da bu kapsamda değerlendirilmesi ve yine cevapların da yalnızca tavsiye niteliğinde olduğunun belirtilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

(vii) Gizlilik Sözleşmesi Hakkında 

Son olarak, Gizlilik Sözleşmesi metninin kullanıcı profilinin içerisinde, "Ayarlar" başlığının altında yer aldığı görülmektedir. Lakin anılan metin bir sözleşme mahiyetinde olduğundan ve yürürlüğe girmesi kullanıcının da kabulüne bağlı olduğundan, bu şekilde sunulmasının yerinde olmadığı, uygulamaya üye olunurken karşılaşılan “Şartlar ve Koşullar” metnine eklenerek onaylanmak suretiyle ilerlenmesinin, sözleşmenin uygulanabilirliği açısından daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

  1. Kullanıcı, Uygulama’ya üye olurken veya Uygulama içerisinde gerekli kısımlarda kişisel bilgilerini paylaşabilir. Kullanıcı bu halde kişisel bilgilerini vermek konusunda rıza göstermiş sayılır. Kullanıcılar verecekleri bilginin miktarını tayin edebilirler. Form alanlarında doldurulması zorunlu olan ve doldurulması isteğe bağlı alanlarda bilgi sağlanması istenebilir. Bu şekilde belirli bir faaliyet için verilmesi zorunlu kişisel bilginin verilmemesi durumunda bu faaliyetten faydalanılamaz.
  2. Bu Uygulama, Kullanıcılar’ın gizliliklerini en üst düzeyde korumakla sorumlu olup, internet ve mobil ortamda hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığı da bilinmesi gerekli hususlardandır.
  3. Uygulamaya girildiğinde ziyaret edilen sayfalar, formlar ve uygulamada ne kadar zaman harcandığı gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı Uygulama’nın düzenli olarak izleyerek geliştirmek ve hizmetlerini iyileştirmektir.
  4. Şirket veri güvenliğini sağlamak adına en üst çabayı göstermektedir ve Uygulama kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulamaktadır. Tüm bunlara rağmen Şirket kişisel bilgilerin yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez. Bu itibarla Kullanıcı, Uygulama servislerinin kullanılması halinde Şirket sistemlerinde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılır.
  5. Kullanıcı Uygulama içerisinde paylaşmış olduğu bilgilerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için Şirket iştiraki olan diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.
  6. Kullanıcı, Şirket tarafından Uygulama içerisinde bildirdiği iletişim adreslerine çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirmeler yapılabileceğini e-posta ve SMS gönderebileceğini ve diğer iletişim yolları ile bildirim yapabileceğini kabul eder.
  7. Kullanıcı tarafından verilen kredi kartı bilgileri, Kullanıcı güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Uygulama veya hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.
  8. Şirket, aşağıda sayılan hallerde, işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak Kullanıcılar’a ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

                        a. Yasal zorunluluk nedeniyle,

                        b. Danışanların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

                        c. Sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

                        d. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcı ile ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

       9.  Kullanıcı, işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerini her zaman değiştirebilir. Kullanıcı İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 17 (onyedi) maddeden ibaret olup APPVICE Üyelik ve Kullanım Koşulları Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu Sözleşme 9 maddeden ibaret olup, Kullanıcı sözleşme şartlarını okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.